بایدها و نبایدهای اتاق تمیز یا EPAبایدها و نبایدهای اتاق تمیز، کارگاه ها، آزمایشگاه ها، و هر مکانی که دارای ادوات و تجهیزات حساس به تخلیه الکترواستاتیک است در این پوستر آورده شده است. فراموش نکنیم که عدم رعایت اصول بالا سبب آسیب ویا از کار افتادن تجهیزات الکترونیکی خواهند شد.

برای دریافت فایل پوستر با کیفیت بالابا ما تماس بگیرید.

 

https://ntp-electronic.com/Article/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9

https://ntp-electronic.com/Article/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA%20%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%20%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%20ESD