ولتمتر بار ساکن
ولتمتر بار ساکن

تجهیزات اتاق تمیز و مدیریت بار ساکن

ولتمتر بار ساکن مدل FMX-004

VL-4200 :کد کالا

FMX-004 Electrostatic Volt meter

تگ ها: ولت متر بار ساکن، آنتی استاتیک

برگرد به بالا
ّ