مبدل AC/DC مخصوص کنترل تحریک ژنراتور اصلی و ژنراتور کمکی در لکوموتیو آلستوم
مبدل AC/DC مخصوص کنترل تحریک ژنراتور اصلی و ژنراتور کمکی در لکوموتیو آلستوم

تجهیزات ریلی و هوایی

مبدل AC/DC مخصوص کنترل تحریک ژنراتور اصلی و ژنراتور کمکی در لکوموتیو آلستوم

AL-3400 :کد کالا

Alstom Locomotive AC/DC Converter، نقش این تجهیزات در لوکوموتیو کنترل جریان تحریک ژنراتور کمکی و ژنراتور اصلی می باشد

تگ ها: کنترل لوکوموتیو، Alstom، صنعت ریلی

برگرد به بالا
ّ