طراحی ، مدرنیزه و تولید داخل انواع بردهای الکترونیکی بخش VEHICLE CONTROL UNIT لکوموتیو برقی RC4
طراحی ، مدرنیزه و تولید داخل انواع بردهای الکترونیکی بخش VEHICLE CONTROL UNIT لکوموتیو برقی RC4

تجهیزات ریلی و هوایی

انواع بردهای الکترونیکی لوکوموتیوهای برقی

AR128 :کد کالا

طراحی ، مدرنیزه و تولید داخل انواع بردهای الکترونیکی بخش VEHICLE CONTROL UNIT لکوموتیو برقی RC4

تگ ها: طراحی برد لوکوموتیو، تولید داخل بردهای الکتریکی لوکوموتیو، لوکوموتیو برقی

برگرد به بالا
ّ