تجهیزات اتاق تمیز و بار ساکن
تجهیزات اتاق تمیز و بار ساکن

تجهیزات اتاق تمیز و مدیریت بار ساکن

لباس آنتی استاتیک

TS400 :کد کالا

انواع لباس آنتی استاتیک

تگ ها: لباس آنتی استاتیک، مدیریت بار ساکن، شلوار آنتی استاتیک، بلوز آنتی استاتیک

برگرد به بالا
ّ