تجهیزات اتاق تمیز و بار ساکن
تجهیزات اتاق تمیز و بار ساکن

تجهیزات اتاق تمیز و مدیریت بار ساکن

دمنده هوای یونیزه مدل SL-003

SL003 :کد کالا

SL-003 Bench Top Ionizing Air Blower

تگ ها: مدیریت بار ساکن، دمنده هوای یونیزه، آنتی استاتیک

برگرد به بالا
ّ