تجهیزات اتاق تمیز و بار ساکن
تجهیزات اتاق تمیز و بار ساکن

تجهیزات اتاق تمیز و مدیریت بار ساکن

دستگاه نشانگر میدان مغناطیسی مدل TD8620

TD8620 :کد کالا

TD8620 Handheld Digital Gauss Tesla Meter

تگ ها: مدیریت بار ساکن،اتاق تمیز،اندازه گیری میدان مغناطیسی

برگرد به بالا
ّ