تفنگ یونیزه کننده هوای فشرده برای خنثی سازی بار ساکن
تفنگ یونیزه کننده هوای فشرده برای خنثی سازی بار ساکن

تجهیزات اتاق تمیز و مدیریت بار ساکن

تفنگ یونیزه کننده هوای فشرده برای خنثی سازی بار ساکن

GU-1000 :کد کالا

Electrostatic Ionizing Air Gun

تگ ها: تفنگ یونیزه کننده، مدیریت بار ساکن، آنتی استاتیک

برگرد به بالا
ّ