آشکار ساز الکتریسیته ساکن بدن
آشکار ساز الکتریسیته ساکن بدن

تجهیزات اتاق تمیز و مدیریت بار ساکن

آشکار ساز الکتریسیته ساکن بدن

EC2005 :کد کالا

Human Body Static Eliminator

تگ ها: آشکار ساز بار ساکن، مدیریت بار ساکن، آنتی استاتیک

برگرد به بالا
ّ